Tìm kiếm tin tức
Công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng gần 40 năm, đất nước ta đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “Nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa...
Cập nhật 14/09/2023
Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn hiện nay. Ở lĩnh vực văn hóa, chuyển đổi số được xem là một nội dung quan trọng để vừa bảo tồn, gìn giữ vừa mở rộng, giao lưu, phát huy các giá trị văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam ra thế giới. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số trong văn hóa vẫn còn không ít khó...
Cập nhật 26/09/2023
Vào lúc 5 giờ sáng 14/9/2023, tôi vừa choàng tỉnh thì nhận được tin dữ từ anh bạn cùng làm việc tại Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh ở Hà Nội điện vào: “Anh ơi, Thủ trưởng Vịnh mất rồi”.  
Cập nhật 15/09/2023
Nhiều năm qua, Việt Nam luôn là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đồng thời thực hiện nghiêm túc các nội dung của Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD). Việt Nam đã bốn lần bảo vệ thành công Báo cáo quốc gia thực thi Công ước CERD. Năm 2023, Việt Nam tiếp tục xây dựng Báo cáo quốc gia CERD 5,...
Cập nhật 21/09/2023