Hồ sơ tư liệu
Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, dựa vào dân, đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân là quy luật phát triển, cội nguồn sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong suốt 79 năm qua.  
Cập nhật 07/12/2023
Cách đây 106 năm, Cách mạng tháng Mười Nga dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Bôn-sê-vích Nga đứng đầu là V.I.Lênin giành thắng lợi đã “làm rung chuyển thế giới”, xóa bỏ các giai cấp bóc lột tư sản, địa chủ và chế độ người bóc lột người, đưa giai cấp vô sản bị áp bức, bóc lột nặng nề thành giai cấp làm chủ xã hội, đưa người lao động từ thân phận nô lệ trở thành người tự do, là chủ nhân của đất nước. Cách mạng tháng Mười thành công đã dẫn tới sự ra đời của Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới và mở ra bước ngoặt căn bản trong lịch sử loài người, từ thế giới tư bản chủ nghĩa sang thế giới xã hội chủ nghĩa.  
Cập nhật 09/11/2023

Bài viết kỷ niệm 93 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2023)

Lịch sử Việt Nam từ trước đến nay hiếm có một lãnh tụ nào quan tâm đến phụ nữ như Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người không chỉ đề ra những quan điểm bảo vệ người phụ nữ mà còn đấu tranh không biết mệt mỏi để giải phóng phụ nữ. Hồ Chí Minh đã đánh giá đúng vai trò, vị trí của người phụ nữ Việt Nam, họ là lực lượng trọng yếu nhất vì nếu thiếu quần chúng phụ nữ thì cách mạng không thể giành thắng lợi được. Người đã viết: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ Việt Nam, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”[i]. Những quan điểm của Người về đấu tranh giải phóng phụ nữ là một trong những nội dung quan trọng trong di sản Hồ Chí Minh. Đó thực sự là những bài học có giá trị lý luận và thực tiễn vô cùng sâu sắc đối với cách mạng Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã và đang đấu tranh vì sự bình đẳng của người phụ nữ.

 
Cập nhật 20/10/2023
Anh hùng Cộng hòa Cuba Fernando González Llort cho rằng chuyến thăm đầu tiên của Tổng Tư lệnh Fidel Castro tới Việt Nam năm 1973, bên cạnh ý nghĩa chính trị còn mang tính biểu tượng.  
Cập nhật 26/09/2023
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức thăm cấp nhà nước đến Việt Nam từ ngày 10 - 11 tháng 9 vừa qua. Đây là sự kiện rất quan trọng, đánh dấu mối quan hệ hai nước Việt - Mỹ sang một trang mới.  
Cập nhật 14/09/2023
 “Người là tượng trưng cho tinh hoa của dân tộc Việt Nam, cho ý chí kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam suốt bốn nghìn năm lịch sử. “Không có gì quý hơn độc lập tự do”.  
Cập nhật 07/09/2023
Cơ hội chính trị bao hàm nhiều đối tượng khác nhau ở trong và ngoài Đảng nhưng đều mang điểm chung là có nhận thức và hành động đi ngược lại lợi ích của Đảng, Nhà nước và toàn thể dân tộc Việt Nam. Trong đó, những biểu hiện cơ hội về chính trị trong Đảng ở nước ta hiện nay ngày càng phức tạp, tinh vi và nguy hiểm. Đấu tranh phòng, chống biểu hiện cơ hội về chính trị là một nhiệm vụ cấp bách, một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.  
Cập nhật 29/08/2023
Ngày 02 tháng 9 năm 1945, Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh dấu mốc son quan trọng trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc trên phạm vi toàn cầu, mở ra một kỷ nguyên đấu tranh xác lập các quyền của con người. Tuyên ngôn độc lập - thiên anh hùng ca của cách mạng Việt Nam, áng văn chính luận kiệt xuất có ý nghĩa quan trọng khẳng định chân giá trị về tư tưởng chính trị, pháp quyền, về quyền con người và quyền dân tộc; đã tổng kết thực tiễn cách mạng Việt Nam, trở thành nền tảng tinh thần, vũ khí lý luận dẫn đường cho cách mạng Việt Nam đến những thắng lợi to lớn. 78 năm qua, càng nghiên cứu Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta càng thấy rõ những giá trị, ý nghĩa to lớn, những tư tưởng vĩ đại, tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh.  
Cập nhật 25/08/2023
 Trong những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng luôn được Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, toàn diện, bài bản với quyết tâm chính trị rất cao, đạt được nhiều kết quả quan trọng, để lại dấu ấn tốt, tạo được hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, được sự đồng tình, hưởng ứng của tất cả các cấp, các ngành, trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, thực sự "đã trở thành xu thế, không thể đảo ngược".  
Cập nhật 25/08/2023
Nói đến nhà nước kiến tạo, phục vụ là nói đến vai trò trung tâm của Nhà nước trong việc kiến tạo các đường lối, chủ trương, chính sách, tạo môi trường, điều kiện để mọi cá nhân, các tầng lớp nhân dân trong xã hội có thể phát huy năng lực, sức sáng tạo vì lợi ích của chính mình và cho cả dân tộc. Trên nền tảng của chủ nghĩa Mác-Lênin, học hỏi kinh nghiệm của các nước tiên tiến trong tổ chức mô hình nhà nước và dựa vào điều kiện cụ thể, đặc thù của Việt Nam, Hồ Chí Minh đã thiết kế và trực tiếp chỉ đạo xây dựng mô hình nhà nước riêng với tiêu chí hàng đầu là nhà nước kiến tạo, thật sự vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.  
Cập nhật 21/08/2023
Các tin khác
Xem tin theo ngày