Kiên định con đường Cách mạng Tháng Mười Nga
Cập nhật 09/11/2023

Cách đây 106 năm, Cách mạng tháng Mười Nga dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Bôn-sê-vích Nga đứng đầu là V.I.Lênin giành thắng lợi đã “làm rung chuyển thế giới”, xóa bỏ các giai cấp bóc lột tư sản, địa chủ và chế độ người bóc lột người, đưa giai cấp vô sản bị áp bức, bóc lột nặng nề thành giai cấp làm chủ xã hội, đưa người lao động từ thân phận nô lệ trở thành người tự do, là chủ nhân của đất nước. Cách mạng tháng Mười thành công đã dẫn tới sự ra đời của Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới và mở ra bước ngoặt căn bản trong lịch sử loài người, từ thế giới tư bản chủ nghĩa sang thế giới xã hội chủ nghĩa.

 

Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười Nga chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”. Cách mạng Tháng Mười thành công trên đất nước Nga nhưng ngay từ đầu đã có ý nghĩa quốc tế trọng đại. Chìm đắm trong đêm dài nô lệ, nhân dân các nước thuộc địa bị áp bức đã thức tỉnh mạnh mẽ trước tiếng sấm vang rền của Cách mạng tháng Mười. Họ đã tìm thấy ở cuộc cách mạng một tấm gương đấu tranh, một con đường giải phóng cho dân tộc. Dưới ánh sáng của Cách mạng tháng Mười và tấm gương đầy cổ vũ của nước Nga Xô viết, một làn sóng đấu tranh mạnh mẽ đã dấy lên sôi nổi ở các nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ - La tinh, giải phóng hằng trăm triệu người khỏi xiềng xích nô lệ, tạo thành một phong trào giải phóng dân tộc mạnh mẽ trên toàn cầu, làm chấn động dữ dội hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc.

Đối với Việt Nam, Cách mạng Tháng Mười Nga đã có ảnh hưởng trực tiếp và gắn liền với những thắng lợi của cách mạng. Trong suốt bao năm dài đọa đày đau khổ từ cuối thế kỷ XIX, các cuộc nổi dậy của nhân dân ta đã bị đế quốc Pháp dìm trong biển máu, chỉ vì “chưa có đường lối chính trị đúng đắn”. Chính  Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thanh niên yêu nước nồng nàn, với ý chí tìm đường cứu nước đã tiếp thu và vận dụng sáng tạo rất thành công những tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin và những kinh nghiệm từ Cách mạng tháng Mười vào hoàn cảnh thực tiễn ở nước ta.

Trên cơ sở phân tích sâu sắc những luận điểm quan trọng của Lênin cũng như những bài học cơ bản của Cách mạng Tháng Mười, Người đã rút ra kết luận  có tính chất nguyên tắc vô cùng quan trọng: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản” và “Chỉ  có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ”.

Trên cơ sở vận dụng những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời gắn liền với vai trò sáng lập và lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác định phải tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là con đường cách mạng duy nhất đúng để thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người.

Với đường lối cách mạng khoa học và sáng tạo, Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khơi dậy và phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân tộc đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc, lập nên kỳ tích "lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc".

Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, với quyết tâm sắt đá "thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ", dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả dân tộc đã "đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải" tiến hành hai cuộc kháng chiến trường kỳ suốt hơn 30 năm chống lại các thế lực đế quốc thực dân hung bạo, được trang bị bằng những vũ khí tối tân nhất, với tiềm lực kinh tế, quân sự hùng mạnh gấp nhiều lần.

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng tiếp tục chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức. Từ việc khắc phục những hậu quả nặng nề của chiến tranh, đến những bước đột phá trong tư duy chiến lược, đưa đất nước bước sang giai đoạn đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Sau 37 năm tiến hành công cuộc đổi mới, bức tranh toàn cảnh đất nước Việt Nam đã khoác lên mình một diện mạo mới, đời sống nhân dân ngày càng thịnh vượng, đất nước ngày càng phồn vinh, phát triển.

Tuy nhiên, như Lê nin đã dạy: “Giành chính quyền đã khó nhưng giữ chính quyền lại càng khó khăn”, “Cách mạng phải biết tự bảo vệ và có sức mạnh để bảo vệ”. Biến cố xảy ra ở Liên Xô và Đông Âu vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước chính là bài học vô giá đối với cách mạng Việt Nam nói riêng và cách mạng trên thế giới nói chung. Cách mạng là một sự nghiệp cam go, phức tạp, có khi trải qua nhiều giai đoạn, thậm chí có lúc tạm thời thất bại, thoái trào, nhưng điều đó không có nghĩa là chủ nghĩa xã hội bị "tiêu vong", giai cấp công nhân "mất vai trò lịch sử" mà trái lại, sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một số nước vẫn tiếp tục phát triển và sức sống của nó vẫn không hề bị lu mờ.

Đúc rút những  bài học thành công và nhận rõ những khuyết điểm, sai lầm trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu, Đảng ta đã đề ra đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo và đang kiên định, kiên trì tiến hành những bước đi vững chắc trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Cương lĩnh của Đảng về xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011) đã chỉ rõ: Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản và Chủ tịch Hồ Chí Minh và phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội - ngọn cờ vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao lại cho thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng phải nắm vững, vận dụng sáng tạo, góp phần phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Công cuộc đổi mới 37 năm qua của đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có nghĩa lịch sử. Đó là kết quả của quá trình đổi mới có nguyên tắc trên cơ sở kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời, cũng là cơ sở để chúng ta nhận thức sâu sắc hơn tầm vóc lịch sử, ý nghĩa và giá trị hiện thực của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại đối với cách mạng Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung. Những thành tựu mà chúng ta đạt được minh chứng cho sức sống của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trong tương lai sẽ còn rất nhiều khó khăn, thử thách, song chúng ta có quyền tự hào và tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự soi rọi từ những lý tưởng cao đẹp và những bài học thực tiễn sâu sắc từ Cách mạng Tháng Mười Nga, từ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; sự đoàn kết đồng lòng nhất trí của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, sự nghiệp cách mạng sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

BBT
Tin liên quan
Xem tin theo ngày