Văn học, nghệ thuật góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc
Cập nhật 24/04/2024

Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa ở nước ta đang diễn biến ngày càng phức tạp. Trong suốt chiều dài lịch sử, văn học, nghệ thuật (VHNT) luôn đồng hành cùng Đảng, cùng đất nước và có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Là một bộ phận quan trọng của văn hóa, VHNT là món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi con người. VHNT có khả năng tác động mạnh mẽ vào tư tưởng, tình cảm, đạo đức, lối sống với từng con người, từng cộng đồng; thực hiện tốt sứ mệnh cao quý trực tiếp xây dựng nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, bồi dưỡng, phát triển con người toàn diện.

Bên cạnh những thành tựu, kết quả đạt được, những thuận lợi thì VHNT cũng đang đối diện với không ít khó khăn, thách thức. Hiểu được bản chất sức mạnh cuả VHNT đối với việc bảo vệ chính trị, tư tưởng, vai trò của văn nghệ sĩ (VNS) trong việc xây dựng thế giới tinh thần của xã hội cho nên các thế lực thù địch, phản động luôn tìm mọi cách chống phá trên lĩnh vực VHNT. Chúng xuyên tạc, đả kích, làm méo mó những thành tựu của nền VHNT cách mạng, lập các trang mạng xã hội để lôi kéo đội ngũ VNS phủ nhận nguyên tắc tính Đảng trong VHNT. Xuyên tạc cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc ta, mang nặng hận thù cách mạng, bộc lộ tư tưởng chống chế độ, chống đất nước, ngợi ca chế độ cũ. Đây là chủ nghĩa xét lại, là một biến dạng của chủ nghĩa cơ hội. Chúng tìm mọi cách để xuyên tạc đường lối đổi mới của Đảng ta, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Bằng các thủ đoạn khác nhau, như đăng tải các bài viết dưới dạng "diễn đàn trao đổi", sản xuất phim, video clip... xuyên tạc, bôi nhọ tiểu sử, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng du nhập về những xuất bản phẩm có nội dung kích động chống đối chính quyền, nhằm chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Biên soạn tài liệu xuyên tạc sự thật, dưới dạng "tác phẩm" VHNT nhằm tuyên truyền, quảng bá cho khuynh hướng đòi VHNT hoạt động "phi chính trị", độc lập với chính trị, chống phá đường lối xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Bên cạnh đó, một số phát ngôn, viết hồi ký, sách, báo, trang điện tử, sử dụng các mạng xã hội có nội dung không lành mạnh, không trong sáng, xuyên tạc, cực đoan. Để có tiền, họ bất chấp tất cả để làm những "nghề" với mục đích chống phá Đảng, Nhà nước  Việt Nam, đó là "nghề xuyên tạc lịch sử", "nghề đấu tranh dân chủ"... Một bộ phận khác thể hiện thái độ bất mãn với chế độ, hoặc thân nhân của họ là những người đã tham gia chính quyền cũ, nay chạy ra nước ngoài, bị các thế lực thù địch lợi dụng. Một số tác phẩm cổ xúy cho những dòng tư tưởng, những khuynh hướng sáng tác lệch lạc, thiếu khách quan, xa rời với thực tiễn cuộc sống, phiến diện một chiều, lấy hiện tượng để quy kết thành bản chất. Biểu hiện như, từ tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên mà quy kết cả đội ngũ cán bộ, đảng viên "thoái hóa", "biến chất". Xuất phát từ những hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước mà quy kết Đảng Cộng sản Việt Nam "không còn vai trò, khả năng lãnh đạo", trước sau gì cũng "tự diễn biến, tự chuyển hóa". Lợi dụng tình trạng tham nhũng của cán bộ, đảng viên để quy chụp là "căn bệnh nan y, kinh niên, không có thuốc chữa của chế độ độc Đảng cầm quyền"...

Trước tình hình đó, đòi hỏi mỗi văn nghệ sĩ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, có tầm nhìn, cách nghĩ và phương thức thể hiện mới trong sáng tạo nghệ thuật, phù hợp với yêu cầu thực tiễn phát triển của đất nước, góp phần làm thay đổi nhận thức, hành động con người vươn tới chân - thiện - mỹ. Cần có nhiều tác phẩm tạo được sự thu hút, sự quan tâm rộng lớn của công chúng và có sức lan tỏa làm rung động lòng người, góp phần bồi đắp, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu đẹp tương xứng với sự nghiệp đổi mới của đất nước, 50 năm sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025). VNS phải bám sát cuộc sống, sâu sát cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám đi vào thực tiễn của cuộc sống để phát hiện và phản ánh, nhân rộng những nhân tố mới, cách làm hay, hiệu quả, tham gia có hiệu quả vào các nhiệm vụ của xã hội; lên án, phê phán những tiêu cực, xấu xa, thấp hèn đang cản trở sự phát triển của đất nước và con người Việt Nam, nhất là cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. VNS phải tham gia tích cực trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Khi nói về vai trò, nhiệm vụ văn hóa, văn nghệ và đội ngũ VNS, Bác Hồ đã chỉ rõ: "Văn hóa, nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy. Cũng như các chiến sĩ khác, chiến sĩ nghệ thuật có nhiệm vụ nhất định, tức là phụng sự kháng chiến, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân".

Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, bảo đảm yêu cầu phát triển của lĩnh vực VHNT trong thời kỳ mới. Cần khẳng định, sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trên lĩnh vực VHNT là một tất yếu khách quan, giúp cho văn hóa - văn nghệ phát triển đúng hướng và đạt được mục đích vì sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa phẩm độc hại, gây hủy hoại đạo đức xã hội gắn với đấu tranh chống các quan điểm sai trái, lệch lạc trong VHNT, xem đây là nhiệm vụ quan trọng để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị. Thẩm định tốt các tác phẩm VHNT trước khi xuất bản, công chiếu, trình diễn, trưng bày, quảng bá. Cần phải xử lý nghiêm những việc làm sai trái, vi phạm pháp luật của VNS trong phát ngôn, viết hồi ký, trả lời phỏng vấn, đưa tin, bài và có những sáng tác gây tổn hại đến lợi ích quốc gia, xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Đại hội XIII của Đảng đã nêu rõ: "Kiên quyết đấu tranh, loại bỏ các sản phẩm, thông tin độc hại, xuyên tạc, phản động, ảnh hưởng xấu đến ổn định chính trị - xã hội, thuần phong mỹ tục". Chú trọng làm tốt công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước và con người Việt Nam qua con đường VHNT đến với bạn bè quốc tế, nhất là những thành tựu đạt được sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới.

"Văn nghệ sĩ, người chiến sĩ xây dựng và phát triển nền văn nghệ tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, cần phát huy lòng yêu nước nồng nàn, gắn bó máu thịt với nhân dân, nêu cao trách nhiệm công dân, sáng tạo nên nhiều tác phẩm có giá trị phụng sự đất nước và dân tộc" (Nghị quyết 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị). Tin tưởng rằng, với tình yêu đất nước, niềm tự hào về dân tộc Việt Nam, với trách nhiệm vẻ vang và sứ mệnh thiêng liêng của mình - những chiến sĩ trên mặt trận đặc biệt này, văn hóa - VHNT sẽ có sự chuyển mình mạnh mẽ, góp phần xây dựng và phát triển đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

LINH THIỆN

 

Tin liên quan
Xem tin theo ngày