Tái diễn luận điệu xuyên tạc về công tác cán bộ
Cập nhật 20/05/2024

Công tác cán bộ là một trong những vấn đề mà các thế lực thù địch thường lợi dụng để chống phá Đảng, chống chế độ Xã hội chủ nghĩa. Thời gian này, với việc Trung ương Đảng đồng ý, Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ, các trang VOA Tiếng Việt, Đài Châu Á Tự do RFA, Tiếng Dân News... tung ra nhiều bài viết với lối suy diễn hết sức phản động, không có cơ sở lý luận và thực tiễn, xuyên tạc trắng trợn tình hình nội bộ Việt Nam, nhằm gây tâm lý hoang mang, bất ổn trong xã hội.

Việc miễn nhiệm, từ chức của cán bộ, đảng viên thực hiện đúng quy định của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước. Có thể khẳng định rằng, thể chế chính trị Việt Nam là thể chế chính trị XHCN với vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng Mácxit chân chính là Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự lãnh đạo của Đảng vừa bảo đảm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đảng, các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật, chịu trách nhiệm trước nhân dân về các quyết định của mình và yêu cầu nhân dân, báo chí giám sát hoạt động của cán bộ, đảng viên. Đảng hoạt động dựa trên nhiều nguyên tắc, trong đó có nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nêu gương của cán bộ, đảng viên, kỷ luật nghiêm minh và tự giác. Những nội dung này được quy định cụ thể trong Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và được cụ thể hóa trong hệ thống pháp luật rất chặt chẽ.

Liên quan đến hiện việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ, Quy định số 41-QĐ/TW, ngày 03/11/2011 của Bộ Chính trị quy định rất rõ căn cứ, quy trình, cách thức tổ chức thực hiện việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên dù đảm nhiệm chức vụ cao hay thấp thì việc miễn nhiệm, từ chức đều được thực hiện theo Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước. Việc miễn nhiệm, từ chức là không thể do một tổ chức hay một cá nhân, tổ chức nào có thể can thiệp, ép buộc được và càng không thể suy diễn, vu khống.  

Cán bộ là một trong những nhân tố cơ bản quyết định thành công hay thất bại của sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Trong đó, đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, là tinh hoa của Đảng, đòi hỏi phải thật sự vững vàng, có đủ bản lĩnh, phẩm chất, trí tuệ và có uy tín cao để giải quyết những công việc ở tầm chiến lược, xử lý kịp thời, đúng đắn, có hiệu quả những tình huống phức tạp có quan hệ đến sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, sự sống còn của chế độ. Trong 94 năm qua, Đảng đã dành nhiều công sức, tâm huyết để xây dựng đội ngũ cán bộ. Đảng ta đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, quy định về công tác cán bộ; thực hiện tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng; luôn coi trọng, đổi mới việc đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, nhận xét, đánh giá, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ, gắn chặt với rèn luyện, thử thách cán bộ qua từng chức trách, nhiệm vụ được giao và thực hiện chặt chẽ ở các cấp. Đặc biệt, Đảng ta thường xuyên đổi mới, nâng cao cơ chế kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền, tham ô, tham nhũng trong Đảng và bộ máy Nhà nước. Qua đó, đội ngũ cán bộ nước ta có bước trưởng thành, phát triển, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Không thể phủ nhận công tác cán bộ vẫn đứng trước những tồn tại, hạn chế, nhưng, không phải vì vậy mà có thể quy chụp mọi tội lỗi cho Đảng. Thực tế đã chứng minh, Đảng ta đã rất kiên quyết trong việc xử lý cán bộ vi phạm, không bao giờ có việc Đảng thỏa hiệp với sai phạm. Bất kể cán bộ đó là ai, giữ chức vụ gì nhưng khi đã vi phạm đều bị xử lý. 

Các thế lực thù địch cũng như các phần tử cơ hội chính trị không bao giờ thừa nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng. Các đối tượng này cũng không bao giờ vui mừng trước những thành tựu của đất nước mà ngược lại, mục tiêu không đổi của chúng là chống phá, làm suy yếu sự lãnh đạo của Đảng từ công tác cán bộ nói riêng đến lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung. Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn Dân chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, cũng là “thời điểm chuyển giao thế hệ từ lớp cán bộ sinh ra, lớn lên, được rèn luyện, trưởng thành trong những năm tháng kháng chiến, chủ yếu được đào tạo ở trong nước và tại các nước xã hội chủ nghĩa trước đây, sang lớp cán bộ sinh ra, lớn lên, trưởng thành trong hòa bình và được đào tạo từ nhiều nguồn, nhiều nước có thể chế chính trị khác nhau”. Do đó, cần nêu cao tinh thần cảnh giác theo lời cảnh báo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV“Các phần tử xấu, cơ hội, thù địch cũng nhân dịp này tìm mọi cách xuyên tạc, tung tin, tác động, chia rẽ nội bộ ta hòng phá hoại công tác nhân sự nói riêng, công tác xây dựng Đảng nói chung của chúng ta, rất thâm độc và nguy hiểm”

Từ những điều nêu trên, mỗi chúng ta càng nhận thấy rõ hơn bản chất, thủ đoạn của các đối tượng chống đối, phần tử cơ hội chính trị. Hơn bao giờ hết, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn phát huy vai trò hạt nhân tại cơ sở, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn những thông tin xấu độc, tuyên truyền lan tỏa những thông tin chính thống, gương người tốt, việc tốt, góp phần nâng cao dân trí khiến các thế lực thù địch dần dần không còn “đất” để xuyên tạc, chống phá.

 Hà Tiên

Tin liên quan
Xem tin theo ngày