CẢNH GIÁC VỚI “CẠM BẪY TRUYỀN THÔNG” CỦA RFA
Cập nhật 10/06/2024

Xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam (chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh) là mục tiêu cơ bản, xuyên suốt của các thế lực thù địch. Mới đây, trên trang Facebook: Đài Á Châu tự do (RFA) đã đăng bài viết với tiêu đề: “Vận dụng tư tưởng Lênin, hay nhìn đâu cũng thấy thù địch có còn phù hợp”. Nội dung của bài viết nhằm xuyên tạc bản chất cách mạng và khoa học của Chủ nghĩa Mác - Lênin, phủ nhận vai trò lãnh đạo, nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

1. RFA cho rằng “vận dụng tư tưởng Mác - Lênin trong công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù định của Việt nam hiện nay không còn phù hợp.

Đây là nhận định phản động, phản khoa học, phủ nhận bản chất cách mạng và khoa học của Chủ nghĩa Mác - Lênin, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

“Chủ nghĩa Mác - Lênin là hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin được hình thành và phát triển trên cơ sở kế thừa những giá trị tư tưởng nhân loại và tổng kết thực tiễn thời đại; là thế giới quan, phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng; là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi chế độ áp bức, bóc lột và tiến tới giải phóng con người.

Từ ngày thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 94 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác. Trong suốt quá trình ấy, Đảng luôn gắn bó với dân tộc, phấn đấu hy sinh cho độc lập dân tộc, cho tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Ngày nay, đất nước ta đã vươn lên tầm cao mới, sánh vai với bạn bè quốc tế chính là nhờ lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường, chỉ lối. Nhờ có chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam soi rọi đường lối cách mạng Việt Nam mà Đảng đã lãnh đạo nhân dân giành được những thắng lợi vĩ đại, làm cho đất nước ta phát triển phát triển không ngừng, đó là lý do mà Đảng ta luôn kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Do đó, việc vận dụng tư tưởng Mác - Lênin trong công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù định hiện nay là nhiệm vụ cần thiết, cấp bách, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với xã hội.

2. RFA trích dẫn ý kiến của Nguyễn Văn Đài (kẻ bán nước cầu vinh) “Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn xây dựng lên những kẻ thù, những thế lực thù địch để hù dọa người dân…”

Đây là nhận định xuyên tạc, vu khống quan điểm, đường lối đối ngoại, ngoại giao của Việt Nam. Bởi lẽ, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh là nền tảng, kim chỉ nam để lãnh đạo công tác đối ngoại đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Đó là đường lối độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, vì lợi ích quốc gia - dân tộc; phát huy nội lực, khai thác và tranh thủ ngoại lực, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần vào thắng lợi của công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kế thừa từ truyền thống lịch sử của ông cha ta cũng như tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh về “thêm bạn, bớt thù”, công tác đối ngoại, ngoại giao của Đảng ta đã góp phần quan trọng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, tạo thuận lợi cho công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước.

Về đối ngoại Đảng, đến nay Đảng Cộng sản Việt Nam đã có quan hệ với 253 đảng ở 115 quốc gia trên thế giới, trong đó có 92 đảng cộng sản, 63 đảng cầm quyền, 38 đảng tham gia liên minh cầm quyền, tham chính.

Về ngoại giao Nhà nước, Việt Nam đã mở rộng, làm sâu sắc quan hệ với 193 nước và vùng lãnh thổ, trong đó có 3 nước quan hệ đặc biệt, 7 nước đối tác chiến lược toàn diện, 11 nước đối tác chiến lược và 12 nước đối tác toàn diện. Việt Nam đã trở thành thành viên tích cực, chủ động và đóng góp đầy trách nhiệm với tất cả các tổ chức, diễn đàn khu vực và quốc tế. Việt Nam được đánh giá cao trong việc thực hiện Mục tiêu Thiên niên kỷ, tham gia Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Về đối ngoại nhân dân, các đoàn thể, tổ chức nhân dân của ta có quan hệ hợp tác, hữu nghị với hơn 1.200 tổ chức, đối tác nước ngoài; hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tươi đẹp, thân thiện, hiếu khách với nền văn hóa phong phú, đa dạng, giàu bản sắc dân tộc, luôn được lan tỏa tới bạn bè quốc tế, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam.

Những kết quả trên đã chứng minh, nhận định của Nguyễn Văn Đài là phản động, cực đoan, phản ánh sai sự thật về đường lối đối ngoại của Việt Nam trong tình hình hiện nay.

Với thủ đoạn là thông tin một chiều, đăng bài, phỏng vấn những kẻ phản động trong và ngoài nước, RFA luôn bóp méo, xuyên tạc, phủ nhận bản chất cách mạng và khoa học của Chủ nghĩa Mác - Lênin, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi vậy chúng ta cần tiếp tục đấu tranh vạch trần thái độ, mưu đồ, thủ đoạn của RFA và phải tỉnh táo khi tiếp xúc với thông tin được đăng tải để không bị sa vào “bẫy truyền thông” mà RFA giăng ra./

TH

Tin liên quan
Xem tin theo ngày